Peninsula Hotel Lobby, Chicago

Elkus Manfredi Architects Ltd.
Peninsula Hotel Lobby, Chicago